2011-10-19 Senior Night Family Photos - that moment. frozen.