2016-09-23 Mtka Varsity vs Wayzata - that moment. frozen.